ΤΟΜΕΑΣ:ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών

Γ' Ταξη:

Μαθήματα Ειδικότητας

Ωρες

1.

Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές

2.

Στοιχεία Μηχανών

3.

Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού
2Θ+5Ε

4.

Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαλειομηχανές
2Θ+6Ε

5.

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
 
Σύνολο Ωρών Ειδικότητας
23

Περίγραμμα Ειδικότητας:

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών μπορεί να:

 • Χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής
 • Εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών
 • Εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές
 • Επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά)
 • Καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του
 • Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά
 • Παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα
 • Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και κατά περίπτωση την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών
 • Eίναι ικανός να απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών η καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτες συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού


Επαγγελματικά Δικαιώματα Ειδικότητας:

Επαγγελματικές άδειες των αποφοίτων της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών με βάση τη νομοθεσία:Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200Α/17.10.2012, άρθρο 12):

 • Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (μόνο με το πτυχίο)
 • Αδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (διετής προϋπηρεσία μετά από βεβαίωση αναγγελίας + εξετάσεις)
 • Αδεια Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων (διετής προϋπηρεσία μετά την άδεια του Αρχιτεχνίτη + εξετάσεις)


Επαγγελματικές άδειες των αποφοίτων της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών με βάση τη νομοθεσία:Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200Α/17.10.2012, άρθρο 18):

 • Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή/και ηλεκτροσυγκολλητή (μόνο με το πτυχίο)
 • Αδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β' τάξης ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης (6 μήνες προϋπηρεσία + εξετάσεις)
 • Αδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α' τάξης ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α' τάξης (18 μήνες προϋπηρεσία μετά τη βεβαίωση αναγγελίας ή 12 μήνες μετά την Αδεια Αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β' τάξης ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης)


Μάθημα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, παρουσίαση των καθηγητών Ανθουλάκη Α. και Κυριακίδη Μ.


Video: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
Πηγή:Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)