2. Σχεδιαστήριο
Αποψη του χώρου με τις θέσεις εργασίας των μαθητών
Αποψη του χώρου με τις θέσεις εργασίας των μαθητών
Αποψη του χώρου με τις θέσεις εργασίας των μαθητών
Αποψη του χώρου με τις θέσεις εργασίας των μαθητών
Αποψη του χώρου με τις θέσεις εργασίας των μαθητών
Αποψη του χώρου με τις θέσεις εργασίας των μαθητών