1. Εργαστήριο Πληροφορικής του Τομέα
Αποψη του χώρου με video projector και διαδραστικό πίνακα
Η θέση εργασίας του καηθηγητή στο εργαστήριο
Οι μαθητές χρησιμοποιούν τον διαδραστικό πίνακα του εργαστηρίου
Ομάδα μαθητριών του τομέα στο εργαστήριο
Οι θέσεις εργασίας των μαθητών στο εργαστήριο