ΤΟΜΕΑΣ:ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Γ' Ταξη:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ωρες

1.

Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2, Λογοτεχνία 1)
3

2.

Μαθηματικά (Αλγεβρα 2, Γεωμετρία 1)
3

3.

Φυσικές Επιστήμες (Φυσική 2, Χημεία 1)
3

4.

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
1

5.

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)
1
6.
Φυσική Αγωγή
1
 
Σύνολο Ωρών Γενικής Παιδείας
12

Μαθήματα

Ωρες

1.

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
4ΣΧ

2.

Οικοδομική

3.

Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού & Έργων Υποδομής
1Θ+2Ε

4.

Εφαρμογές Γεωπληροφορικης στα Τεχνικά Έργα

5.

Οργάνωση Τεχνικών Έργων
2Θ+2Ε

6.

Σχέδιο  Δομικών  Έργων με Η/Υ Ι
 
Σύνολο Ωρών Ειδικότητας
23
 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:

 • Διότι ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ = ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • Διότι τα ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ είναι ο κλάδος που συντηρεί πολλά άλλα επαγγέλματα. Αν σταματήσουν τα ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΛΥΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 • Διότι Στο τομέα των Δομικών Έργων, ο μαθητής μαθαίνει ΣΧΕΔΙΟ, που είναι απαραίτητο σε όλες τις ειδικότητες, ασχολείται με μαθήματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά του "Πολιτικού Μηχανικού" του Τοπογράφου και του Αρχιτέκτονα
 • Διότι ο Σχεδιαστής Δομικών Έργων είναι ο απαραίτητος συνεργάτης των μηχανικών όλων των κλάδων, αλλά και κάθε τεχνικής – κατασκευαστικής εταιρείας
 • Εύκολη πρόσβαση στα ΤΕΙ

Για το σκοπό αυτό ο μαθητής της ειδικότητας αποκτά γνώσεις και δεξιότητες:

 • Για τη μελέτη και τη κατασκευή κτιρίων και έργων υποδομής
 • Να σχεδιάζει αρχιτεκτονικό σχέδιο, σχέδιο πολιτικού μηχανικού, σχέδιο συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων
 • Να σχεδιάζει με ηλεκτρονικό υπολογιστή (ACAD)
 • Να σχεδιάζει ηλεκτρονικούς χάρτες, τοπογραφικά διαγράμματα με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού Γεωπληροφορικής (G.I.S)
 • Στη χρήση του ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ και του Χωροβάτη, για την αποτύπωση OIKΟΠΕΔΩΝ και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων
 • Με την χρήση κατάλληλων λογισμικών να συντάσσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδομικής άδειας
 • Σχεδιάζει με Autocad, cadware και σε σχεδιαστήριο διάφορα Τεχνικά Έργα

Περίγραμμα Ειδικότητας:

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής μπορεί να εργαστεί ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΑΛ:

 • Ως Σχεδιαστής Δομικών & τεχνικών Έργων σε γραφεία Μηχανικών και εταιριών
 • Ως Τεχνίτης-εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού και διάφορες κατασκευές
 • Ως εκτιμητής κόστους διάφορων έργων
 • Ως Ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών
 • Ως τεχνίτης τοπογραφίας και χαρτογράφησης περιοχών
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του τεχνικό γραφείο
 • Ως εργαζόμενος σε:
  • Βιομηχανίες, αντιπροσωπίες παρασκευής και πώλησης οικοδομικών υλικών, Μεταλλευτικές και Μεταλλουργικές επιχειρήσεις, Τσιμεντοβιομηχανίες, κ.ά.
  • ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
  • Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείων, Νομαρχιών και Δήμων, Κοινοτήτων
  • Τεχνικές και Κατασκευαστικές Εταιρίες
  • Εταιρίες που ασχολούνται με τη μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των έργων
  • Αρχιτεκτονικά Γραφεία, Γραφεία Πολιτικών Μηχανικών, Διακοσμητών

Τα κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής είναι να:

 1. Επιβλέπει και συντονίζει τα συνεργεία που κατασκευάζουν τεχνικά έργα
 2. Προγραμματίζει το σύνολο των εργασιών ενός εργοταξίου
 3. Αξιολογεί την καταλληλότητα των υλικών για τις εργασίες του εργοταξίου
 4. Κάνει προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου
 5. Σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου
 6. Σχεδιάζει σχεδια Autocad και ψηφιακους χαρτες
 7. Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου – περιοχής
 8. Εξοικειώνετε με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής
 9. Γνωρίζει και συμπληρώνει τα δικαιολογητικά και τη σύνταξή τους για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας
 10. Υπολογίζει απλές ασκήσεις αντοχής φερόντων στοιχείων της κατασκευής
 11. Σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια
 12. Πραγματοποιεί τη μελέτη και εγκατάσταση παροχής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

Επαγγελματικά Δικαιώματα Ειδικότητας:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της ειδικότητας Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής περιγράφονται στο Π.Δ 301/2003 (ΦΕΚ 257/05.11.2003).

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν με εξαρτημένη εργασία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή σαν ανεξάρτητοι επαγγελματίες έπειτα από ένα (1) έτος προϋπηρεσίας (εργασία ύστερα από παραγγελία Μηχανικού). Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.


Video: Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Πηγή:Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)